POLITYKA PRYWATNOŚCI Projekt1 Sp. z o.o. Sp. k.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności do nowych przepisów w/w Rozporządzenia.

Administratorem  Państwa danych jest Projekt1 Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Warszawie 00-572, al. Wyzwolenia 3/5, lok. 44, NIP: 952 212 50 53, REGON 146749176

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zawsze na mocy obowiązujących podstaw prawnych. Dane osobowe użytkowników serwisu www.projekt1.pl, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, przetwarzane są jedynie wówczas, gdy wyrazili oni na to zgodę (podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1a RODO). Użytkownik może podać w formularzu kontaktowym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi kontakt ze strony Projekt1 Sp. z o.o. Sp. k..

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Dane osobowe naszych klientów, kontrahentów oraz współpracowników przetwarzane są w celu wykonania zawartych umów lub konieczności podjęcia na Państwa żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO). Ich podanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wykonanie umowy lub podjęcie określonych czynności przed jej zawarciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być  podwykonawcy, firmy księgowe, prawne oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi serwisowe dotyczące systemów informatycznych. Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych z nimi umów.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Nie udostępniamy ich innym, nieuprawnionym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub zobligowani.

Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wymaga tego realizacja celu, w którym są przetwarzane, w szczególności obsługa Państwa zapytania lub wykonanie umowy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie przetwarzanie może nastąpić jedynie, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.

Bezpośrednio z Administratorem danych można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@projekt1.pl  lub korespondencyjnie: Warszawie 00-572, al. Wyzwolenia 3/5, lok. 44

W dowolnym momencie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania poprzez kontakt z  powołanym Inspektorem Ochrony Danych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych.

W razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).